تابستان باید زمانی باشد که بسیاری از مادران در خانه کار می کنند و فکر می کنند که تجارتشان بی نظیر است و فرصت جدیدی را بدست می آورند. اگر کسب و کار شما واقعاً فلاپ باشد ، این خوب است...